background

ภาษาญี่ปุ่น

Image
July 11, 2020

ดอกไม้ต่างๆ [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 10, 2020

เรียกเจ้านายว่า 君 (kimi) ไม่ได้นะ! [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 10, 2020

คำสรรพนาม (代名詞 : daimeishi) [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 10, 2020

คำกริยา [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 9, 2020

คำนาม [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 9, 2020

คำศัพท์ห้องต่างๆ ภายในบ้าน [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 8, 2020

วันสำคัญของประเทศญี่ปุ่น

Image
June 28, 2016

การนับสัตว์ต่างๆ [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
June 21, 2016

การนับคน [ภาษาญี่ปุ่น]