Privacy Policy


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ในการนำเสนอเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลการบริการ หรือการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และฐานข้อมูลทางวิชาการ ในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้นทางUBON Academy จะไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ ubonac.com และเว็บไซต์ ubonac.com เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น โดยทางโรงเรียนจะมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล
ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ใช้ผ่านโดยทางโรงเรียนนั้น จะไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาและรายละเอียดของเนื้อหาบนข้อความต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใด ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ubonac.com หรือผู้แอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการมาเป็นสมัครสมาชิก และถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด และละเมิดต่อกฎหมาย ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และทางUBON Academy จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น


Terms and conditions

To present information, articles, or other messages. All in this web site is just providing the service information. Or gathering information, knowledge, and academic information in various fields, including commenting. Or exchange information between users only. Therefore, Ubon Ratchathani Puttirat’s tutorial school and  language school will not guarantee the accuracy of all information, articles or other texts published on ubonac.com and ubonac.com are only intermediaries used to provide the service. Information between users. And the owner of the information News only By the way, the school will have a policy to protect the privacy of all users.

Personal information

To provide personal information Used by the school. It will not be possible to fully investigate or understand the source and description of the content on the message. Therefore, the school is not responsible for any damages. Happen to any member or person. Members are contacted by communicating information or news through the ubonac.com website or impostor or any other person. It is a violation of personal rights. Using the information of others to impersonate as a subscription. And it is an offense and must be punished according to the law. For the security of your personal information. And to be orderly By using the Services, you agree that you will not do anything. This is a violation of privacy rights. Or outsiders Also, do not do anything illegal. And good morals of the people It will not send content. Including text, image or animation. Inappropriate, impolite, with a tragic nature. Cause conflicts, confidential or false, as well as text and images that are against the law. Or moral good of the people Published through the service. Or do anything else that could cause a loss. Or damage to the company And / or outsiders If content is sent, including text. Pictures that violate and violate the law. The school reserves the right to remove any image message without notice. And in the Ubon Ratchathani Puttirat’s tutorial school and  language school will not be responsible for any damage.