background

ภาษาอังกฤษ

Image
December 20, 2016

การใช้ AS…AS [ภาษาอังกฤษ]

Image
December 19, 2016

คำศัพท์วันคริสต์มาส (Christmas Vocabulary) [ภาษาอังกฤษ]

Image
December 12, 2016

รากศัพท์ (Root Word) + ~cide [ภาษาอังกฤษ]

Image
December 5, 2016

คำศัพท์ไม้ประดับ [ภาษาอังกฤษ]

Image
November 28, 2016

สัญชาติและวันชาติของ 10 ประเทศอาเซียน [ภาษาอังกฤษ]

Image
November 21, 2016

SAY และ TELL ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ]

Image
October 10, 2016

Possessive Adjectives และ Possessive Pronouns [ภาษาอังกฤษ]

Image
October 10, 2016

การใช้ Who, what หรือ which? [ภาษาอังกฤษ]

Image
September 27, 2016

lose และ loose ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ]

Image
July 24, 2016

วลีและคำศัพท์หมวดงานบ้าน [ภาษาอังกฤษ]