background

ภาษา

Image
July 11, 2020

ให้กำลังใจ เห็นใจ ปลอบใจ [ภาษาอังกฤษ]

Image
July 11, 2020

ดอกไม้ต่างๆ [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์สัตว์ต่างๆ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

6 เมนูอาหารเยอรมัน [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์หมวดอาหาร (Nourriture) [ภาษาฝรั่งเศส]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย [ภาษาญี่ปุ่น]

Image
July 11, 2020

22 ประโยคให้กำลังใจ [ภาษาอังกฤษ]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์วันฮาโลวีน [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

ประโยคน่ารู้เวลาคุยโทรศัพท์ [ภาษาเยอรมัน]

Image
July 11, 2020

คำศัพท์หมวดการเงินและธนาคาร [ภาษาเยอรมัน]