background

Tag: เรียนพิเศษ อุบล academy

Image
March 20, 2014

[ภาษาเยอรมัน] คำสันธาน And,Or,But etc.

Image
March 19, 2014

[ภาษาเยอรมัน] จดหมาย

Image
March 18, 2014

[ภาษาเยอรมัน] บอกลา

Image
March 17, 2014

ประโยคภาษาเยอรมัน…สำหรับวัยรุ่น

Image
March 16, 2014

[ภาษาเยอรมัน] ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ

Image
December 25, 2013

สบายดีไหม (ภาษาเยอรมัน)

Image
December 24, 2013

ภาษาเยอรมันใกล้ตัว

Image
December 23, 2013

ภาษาเยอรมันใกล้ตัว

Image
December 22, 2013

ภาษาจีนน่ารู้**

Image
December 21, 2013

[ภาษาจีน] 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน