Image

[ภาษาอังกฤษ] เราจะใช้ Go, Do หรือ Play ดี? เมื่อพูดถึงกีฬา (Sports)

July 29, 2014

วันนี้จะมาเรียนรู้กันว่าเมื่อใดเราควรใช้คำว่า Go, Do หรือ Play ตอนกำลังพูดเกี่ยวกับกีฬาต่างๆ

มาเริ่มต้นจากการสังเกตตารางด้านล่างนี้

Go

Do

Play

swimming

hiking

golfing

bowling

fishing

karate

judo

taekwondo

aikido

kungfu

kendo

basketball

baseball

golf

tennis

soccer

จากตารางข้างต้น เราสามารถสรุปได้ว่า

– Go จะใช้กับคำศัพท์กีฬาที่ลงท้ายด้วย -ing ซึ่งเป็นกีฬาประเภทที่เล่นคนเดียวได้

– Do จะใช้กับคำศัพท์กีฬาประเภทศิลปะการป้องกันตัว (Martial Arts) เป็นกีฬาที่ต้องมีคู่ต่อสู้มาร่วมเล่นด้วย

– Play จะใช้กับคำศัพท์กีฬาทั่วไป ใช้กับกีฬาที่มีการแข่งขันเพื่อชัยชนะและรางวัล

ตัวอย่างประโยคการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น
– Yaya and Nadech do karate.
– They usually play golf.
– We like to go hiking.
– Mario likes to go skiing.
– Nadech likes to play basketball.
– I like to go bowling.
เป็นต้น

สำหรับวันนี้เราก็ได้รู้ว่าเมื่อใดควรใช้ Go, Do หรือ Play กันไปแล้ว หวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่บทความหน้า. ท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
July 25, 2014

[ภาษาอังกฤษ] กริยาช่วยบอกความเป็นไปได้ (Modal Verbs of Probability)

Image
July 23, 2014

[ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์บอกปริมาณ (Quantifiers)

Image
July 22, 2014

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ How much/How many/How long/How often กับเวลา (times)?