Image

[ภาษาอังกฤษ] Adverbs of Frequency – คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่

July 4, 2014

วันนี้เรามีคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่มานำเสนอทุกคนกัน

คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่จะถูกใช้เพื่อบอกความบ่อยหรือความถี่ของกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ที่พบบ่อยๆ ทั่วไป มีดังนี้

% Frequency Adverb of Frequency คำแปล
100% always เสมอ
90% usually ปกติ
80% normally โดยทั่วไป
70% often / frequently บ่อยๆ / บ่อย
50% sometimes บางครั้ง
30% occasionally บางโอกาส
10% seldom นานๆ ครั้ง
5% hardly ever / rarely แทบจะไม่เคย / แทบจะไม่
0% never ไม่เคย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่

He often swim in the sea. : เขาไปว่ายน้ำในทะเลบ่อยๆ
He never goes abroad. : เขาไม่เคยไปต่างประเทศ
The bus always late. : รถประจำทางมาสายเสมอ
I sometimes watch TV in the morning. : บางครั้งฉันจะดูทีวีในตอนเช้า

หวังว่าคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่บทความหน้า Goodbye. ท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
July 2, 2014

[ภาษาอังกฤษ] Adverbs of Degree – คำกริยาวิเศษณ์บอกระดับ

Image
July 1, 2014

[ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน – ภาษาญี่ปุ่น] การคุยโทรศัพท์ (Phone Calls)

Image
June 30, 2014

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ since และ for