Read More

Image
July 4, 2013

การแนะนำบุคคลอื่นให้รู้จักกัน (ภาษาอังกฤษ)

Image
July 2, 2013

การจองตั๋วชมภาพยนต์ (ภาษาอังกฤษ)

Image
July 1, 2013

การถามทางและบอกทิศทาง (ภาษาอังกฤษ)