Image

เรียนศัพท์จีนจากบทกวี (Part 2) [ภาษาจีน]

July 11, 2020

王维《相思》(Wáng Wéi “hóngdòu”) คะนึงหา

Wáng Wéi “Lovesickness”


红豆生南国,(hóngdòu shēng nánguó,)

Red beans grow in the southern lands, มะกล่ำแดงเกิด ณ แดนทักษิณ

春来发几枝? (qiū lái fā jǐ zhī?)

How many branches fall when spring arrives? ยามวสันต์เยือนถิ่นแตกสาขา

愿君多采撷,(yuàn jūn duō cǎixié,)

May the gentleman gather many of them หวังท่านเด็ดเก็บไว้เป็นขวัญตา

此物最相思。(cǐ wù zuì xiāngsī.)

This is what makes him the most lovesick. ให้แทนความคะนึงหาในใจเรา

Key Terms:

红豆 (hóngdòu) — Chinese symbol of love and fidelity; red beans  ถั่วแดง

(zhī) — branch; stick; measure word for stick, pencil, rod, etc. ช่อ, แท่ง

(yuàn) — to hope; to desire ปราถนา

(cǎi) — (n.) collection; (v.) to pick; to extract เก็บ

(xié) — to collect; to pluck เก็บ 

(cǐ) — this; these สิ่งนี้

(wù) — thing; object; matter บางสิ่ง

相思 (xiāngsī) — (n.) lovesickness; (v.) to yearn; to pine คะนึงหา

คำแปล เพจ : อ่าน จีน ใหม่

แล้วพบกันใหม่บทความหน้า สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
July 10, 2020

คำศัพท์หมวดค้าขาย [ภาษาจีน]

Image
July 10, 2020

คำศัพท์หมวดประเพณี (传统节日) [ภาษาจีน]

Image
July 10, 2020

คำว่าน่ารัก [ภาษาจีน]