Image

เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน

June 5, 2012

0SHARES


เปิดใหม่ล่าสุดกับคอร์สภาษา ของทางเราที่ เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ หรือใช้เพื่อสอบปรับวุฒิกัน โดยทางเราได้เปิดคอร์สภาษาหลากหลายให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจได้แก่

1. คอร์สภาษาในแถบเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น  จีน เวียดนาม เป็นต้น

2. คอร์สภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เป็นต้น

โดยหลักๆ แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ไวยากรณ์ ( Grammar ) และ ส่วนที่เป็นการใช้การสนทนา ( Conversation ) โดยทางเราได้จัดให้มีผู้มีประสบการณ์ในด้านการสอนโดยตรง ทั้งอาจารย์ชาวไทย และ อาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นอาจารย์จากเจ้าของภาษาโดยตรงมาดำเนินการสอน เพื่อให้ได้การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการเรียนการสอน ทางเราได้จัดให้มีเอกสารประกอบการเรียนให้กับผู้เรียน รวมถึงยังคงเน้น กลุ่มเล็ก เริ่มต้น ที่ 1 – 5 คน เท่านั้น โดยทางเราให้น้องๆได้มีการจัดกลุ่มกันมาเอง หรือ หากว่าน้องๆคนใดที่ไม่สามารถจัดกลุ่มกันมาเองได้ ทางเราก็จะให้น้องๆได้ลงชื่อรอให้ได้ครบตามจำนวนแล้วจึงจะจัดกลุ่มให้Read More

Image
February 2, 2012

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

Image
February 2, 2012

คอร์ส ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก