Image

เปิดคอร์สภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน

June 5, 2012

เปิดใหม่ล่าสุดกับคอร์สภาษา ของทางเราที่ เน้นการใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อสอบเข้าเรียนต่อ หรือใช้เพื่อสอบปรับวุฒิกัน โดยทางเราได้เปิดคอร์สภาษาหลากหลายให้น้องๆ หรือผู้ที่สนใจได้แก่

1. คอร์สภาษาในแถบเอเซีย เช่น ญี่ปุ่น  จีน เวียดนาม เป็นต้น

2. คอร์สภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน เป็นต้น

โดยหลักๆ แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น ไวยากรณ์ ( Grammar ) และ ส่วนที่เป็นการใช้การสนทนา ( Conversation ) โดยทางเราได้จัดให้มีผู้มีประสบการณ์ในด้านการสอนโดยตรง ทั้งอาจารย์ชาวไทย และ อาจารย์ชาวต่างชาติ ที่เป็นอาจารย์จากเจ้าของภาษาโดยตรงมาดำเนินการสอน เพื่อให้ได้การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การจัดการเรียนการสอน ทางเราได้จัดให้มีเอกสารประกอบการเรียนให้กับผู้เรียน รวมถึงยังคงเน้น กลุ่มเล็ก เริ่มต้น ที่ 1 – 5 คน เท่านั้น โดยทางเราให้น้องๆได้มีการจัดกลุ่มกันมาเอง หรือ หากว่าน้องๆคนใดที่ไม่สามารถจัดกลุ่มกันมาเองได้ ทางเราก็จะให้น้องๆได้ลงชื่อรอให้ได้ครบตามจำนวนแล้วจึงจะจัดกลุ่มให้Read More

Image
February 2, 2012

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

Image
February 2, 2012

คอร์ส ภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก