เกี่ยวกับเรา


UBON Academy เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในหลายหลักสูตรเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

สำหรับคอร์สที่เปิดสอนนั้น ไม่เพียงคอร์สเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ประถมปีที่ 3 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ยังรวมถึง บุคคลทั่วไปที่สนใจคอร์สในด้านภาษา ซึ่งเน้นการเรียนเพื่อไปใช้งานจริง

หลักสูตรที่เปิดสอนหลัก ๆ จะประกอบด้วย

1. คอร์สเพิ่มเกรด เน้นการเรียนเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งการเรียนจะเน้นไปที่การทบทวนเนื้อหาที่เรียน รวมถึงการเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบกลางภาคหรือสอบปลายภาค

2. คอร์สเตรียมสอบเข้า เน้นการเรียนวิชาหลักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้า ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมสอบเพื่อเข้า ศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ระดับอุดมศึกษา

3. คอร์สด้านภาษาต่างประเทศ แน่นอนว่าปัจจุบัน การเปิดเสรีอาเซียน มีผลอย่างมากต่อการสร้างงานและความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือใช้เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คอร์สภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงเน้นสำหรับ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อใช้ในการเตรียมเพื่อศึกษาต่อ แต่ยังรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกทักษะในภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานก็เช่นกัน