Image

สมบัติการบวก

December 22, 2012

วันนี้จะพาน้องมาเรียนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับสมบัติของการบวก ซึ่งเกิดจากการรวม
จำนวนสองจำนวนเข้าด้วยกันซึ่งสามารถนำเสนอด้วยสมบัติต่างๆ
จะมีสมบัติการบวกอะไรบ้างไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลย!

>>สมบัติการสลับที่ของการบวก
ถ้า a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกใด ๆ แล้ว
a + b = b + a (สมบัติการสลับที่ของการบวก)
เช่น 2 + 7 = 9 และ 7+ 2 = 9 ดังนั้น 3+6 = 6+3

* จำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกัน สามารถสลับที่กันได้โดยที่ผลบวกยังคง
เท่าเดิม สมบัตินี้ เรียกว่า สมบัติการสลับที่ของการบวก

>>สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก
ถ้า a , b และ c เป็นจำนวนเต็มบวก ใด ๆ แล้ว
(a+ b) + c = a + (b + c ) (สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก )
เช่น ( 1+ 2) + 3 = 3 + 3 = 6 และ 1 + (2+3) = 1 + 5 = 6
ดังนั้น ( 1+ 2 ) + 3 = 1 + ( 2 + 3 )

* จำนวนสามจำนวนที่นำมาบวกกัน จะบวกจำนวนที่หนึ่งกับจำนวนที่สอง
หรือบวกจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามก่อน แล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือ
ผลบวกย่อมเท่ากัน สมบัตินี้ เรียกว่า สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

จะเห็นได้ว่าการบวกเกิดจากการรวมจำนวนต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งเกิดจากสมบัติ
ต่างๆทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียน โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ น้องๆที่ชื่นชอบในการเรียนคณิตศาสตร์หรือหนึ่งในการติวเพิ่มเกรด
กับเรา เข้ามาติดตามกันได้ต่อที่โรงเรียนกวดวิชา Ubon Acadamy กันได้เลยค่ะRead More

Image
November 13, 2012

ลำดับการแก้โจทย์ปัญหาระคน

Image
November 9, 2012

“มือซ้ายมหัสจรรย์กับการหาค่าตรีโกณมิติอย่างง่ายๆ”