Image

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ Go + คำนาม (Noun)

August 18, 2014

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้คำว่า Go กับคำนามกัน

โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะใช้ประโยค go + to + สถานที่ ยกตัวอย่างเช่น

I will go to the store.
I will go to the bank.
I will go to the park.

แต่มีข้อแม้ว่า เมื่อพูดเกี่ยวกับบ้านหรือชอปปิ้ง เราจะไม่ใช้ to ยกตัวอย่างเช่น

I will go home.
I will go shopping.

ยกตัวอย่างการใช้ Go + Noun ในข้อความต่อไปนี้

Karen needed to go to class. But she decided to go shopping instead. So first she went to a restaurant. Then she went to a huge shopping mall where she bought a new sweater and a hat. After that she decided to go to the supermarket to get some groceries. At the end of the day she was tired, so she went home and fell asleep.

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้ Go + Noun กันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
August 15, 2014

[ภาษาอังกฤษ] การใช้คำบุพบท On, In กับการขนส่ง

Image
August 14, 2014

[ภาษาอังกฤษ] TOP 10 คำศัพท์คนไอทียุคปัจจุบัน

Image
August 6, 2014

[ภาษาอังกฤษ] การแสดงความคิดเห็น (Expressing Opinions)