Image

คำเชื่อม (Connectors) ที่พบบ่อยในบทอ่าน (Passage) [ภาษาอังกฤษ]

August 19, 2015

คำเชื่อม หรือ Connectors ในภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ

when เมื่อ
since ตั้งแต่
until จนกระทั่ง
while ในขณะที่
after หลังจาก
before ก่อนหน้า

2. กลุ่มแสดงความขัดแย้งกันของเหตุการณ์ต่างๆ

but แต่
although, though ถึงแม้ว่า
in spite of, despite แม้ว่า
in contrast to ในทางตรงกันข้าม

3. กลุ่มแสดงเงื่อนไขของแต่ละเหตุการณ์

if ถ้า
unless … ถ้าไม่ …

4. กลุ่มแสดงความเป็นเหตุและผลของเหตุการณ์ต่างๆ

because เพราะว่า
result in, effect to, lead in ทำให้เกิด, ก่อให้เกิด
so, therefore ดังนั้น

5. กลุ่มแสดงวัตถุประสงค์ของเหตุการณ์นั้น

in order to เพื่อที่จะ
in order that เพื่อที่ว่า

6. กลุ่มอื่นๆ

and และ
too ด้วยเช่นกัน
not only …, but also … ไม่เพียงแค่ … แต่ … อีกด้วย
similarly ทำนองเดียวกันนี้
such as เช่น
for example ยกตัวอย่าง เช่น

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำเชื่อมในภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการอ่านบทอ่าน (Passage) ให้เข้าใจมากขึ้นกันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]

(photo credit: Antonio Mantero@Flickr – reading – lectura)Read More

Image
August 16, 2015

การใช้ either, neither และ too เพื่อบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผู้พูด [ภาษาอังกฤษ]

Image
August 10, 2015

ประโยคอุทาน [ภาษาอังกฤษ]

Image
August 4, 2015

การเชื้อเชิญ [ภาษาอังกฤษ]