Image

ขอแลกเงินจีน

May 21, 2013

สกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเงินหรือ
การซื้อของหรือบริการ ระหว่างประเทศอาจใช้สกุลเงินต่างกัน อย่างนั้นวันนี้จะพาน้องๆมาเรียนรู้
ประโยคเกี่ยวกับการแลกเงินเป็นภาษาจีน  เรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ

我不去。我要去银行换钱。

wŏ yào qù yínháng huàn qián.

ฉันจะไปแลกเงินที่ธนาคาร

บทสนทนา ( แลกเงินที่ธนาคารประเทศจีน)

我要换钱。

wŏ yào huàn qián.

= ฉันต้องการแลกเงิน

您换什么钱?

nín huàn shén me qián?

= คุณต้องการแลกเป็นเงินอะไร

我换人民币。

wŏ huàn rén mín bì.

= ฉันต้องการแลกเป็นเงินจีน

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ประโยคที่ใช้พูดเวลาต้องการแลกเงินเป็นภาษาจีนไม่ยากเลยนะค่ะ  น้องๆตั้งใจเรียนอย่างนี้ก็พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์แล้วนะค่ะ น้องที่สนใจ
เรียนพิเศษภาษาจีนเพิ่มเติม มาติดตามที่UBON Academy ได้เลยนะค่ะRead More

Image
May 20, 2013

ไวยากรณ์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

Image
May 19, 2013

พยากรณ์อากาศ (ภาษาจีน)

Image
May 18, 2013

นี่คืออะไร…ในภาษาจีน