Image

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ since และ for

June 30, 2014

วันนี้เรามีวิธีการใช้ since และ for ในประโยคภาษาอังกฤษ มาแนะนำทุกคนกัน

1. since กับ for จะใช้ใน Present Perfect Tense

– โครงสร้างของ Present Perfect Tense คือ S + has/have + V3

2. เวลาใช้ for จะตามด้วยระยะเวลาที่เกิด

– for 100 years

– for 45 minutes

3. เวลาใช้ since จะตามด้วยวันเวลาที่เกิด

– since I was born

– since 1990

– since new year

ยกตัวอย่างประโยคเช่น

I have worked at this job for 7 years.

I have been waiting for you since 10:00 this morning.

I have lived here since 1990.

John has not seen Jane for a week.

หวังว่าวิธีการใช้ since และ for 3 ข้อนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย แล้วพบกันใหม่บทความหน้า Goodbye. ท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับRead More

Image
June 27, 2014

[ภาษาอังกฤษ] 5 ประโยคใหม่ใช้บอกว่า ฉันไม่รู้ “I Don’t Know”

Image
June 26, 2014

[ภาษาอังกฤษ] การซื้อขาย

Image
June 24, 2014

วลี&ประโยคใช้บ่อย 2 ภาษา: อังกฤษ – เยอรมัน หมวดตัวอักษร B