background

Tag: วลีภาษาอังกฤษ

Image
August 24, 2015

ประโยคหรือวลีที่แปลว่า ฉันพร้อมแล้ว (I’m Ready.) [ภาษาอังกฤษ]

Image
July 13, 2015

บอก Good Night! โดยวลีอื่นๆ [ภาษาอังกฤษ]

Image
January 25, 2015

[ภาษาอังกฤษ] 8 คู่วลีที่ทำให้สับสนได้ง่าย

Image
June 24, 2014

วลี&ประโยคใช้บ่อย 2 ภาษา: อังกฤษ – เยอรมัน หมวดตัวอักษร B

Image
June 20, 2014

วลี&ประโยคใช้บ่อย 2 ภาษา: อังกฤษ – เยอรมัน หมวดตัวอักษร A