Image

Image vs. Picture vs. Photo ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ]

November 1, 2015

Image, Picture และ Photo ถูกใช้ในทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่แปลว่า “รูปภาพ” เหมือนกัน แต่ทั้งสามคำนี้ก็มีความแตกต่างกันในบางจุด เรามาเรียนรู้กันเลย

Image Picture Photo
เริ่มใช้เมื่อปี (ค.ศ.) 1225 (790 ปีที่แล้ว) 1420 (595 ปีที่แล้ว) 1860 (155 ปีที่แล้ว)
จัดอันดับคำที่ถูกใช้บ่อย 555 (ใช้มากสุด) 562 1480 (ใช้น้อยสุด)
ความหมายดั้งเดิม ชิ้นงานประติมากรรม การวาดภาพ แสง
ความหมายปัจจุบัน (ความสัมพันธ์)
ความหมายปัจจุบัน (พจนานุกรม)
คำนาม (Noun)
– ภาพวาด ภาพถ่าย หรือรูปปั้นที่แทนคนหรือสัตว์ 

– แสงที่ผ่านเลนส์ไปกระทบลงบนฉากเกิดเป็นภาพขึ้นมา

– ความคิด แนวคิด จิตใจ

– รูปแบบ หน้าตา ภาพลักษณ์

– สำเนา : That child is the image of his mother.

– สัญลักษณ์

– ภาพเหมือนของคน สัตว์ สิ่งของ : I carry a picture of my grandchild in my wallet. 

– ฉากในละคร

– ภาพเคลื่อนไหว

– เป็นรูปย่อของคำว่า Photograph 

– ภาพที่ถูกบันทึกด้วยกล้องถ่ายรูป

ความหมายปัจจุบัน (พจนานุกรม)
คำกริยา (Verb)
– วาดภาพในจิตใจ จินตนาการ 

– วาดภาพ ปั้นรูป

– ถ่ายภาพ

– สะท้อน

– เป็นสัญลักษณ์

– วาดภาพ 

– วาดภาพในจิตใจ จินตนาการ : He couldn’t picture himself doing such a thing.

– อธิบายด้วยภาพ : He pictured Rome so vividly that you half-believed you were there.

– นำเสนอหรือสร้างภาพขึ้นมา : His book pictured the world of the future.

– ถ่ายภาพ 

– ฝึกถ่ายภาพ

สรุปการใช้งาน

1. ถ้าต้องการเขียนหรือพูดเกี่ยวกับภูมิหลังให้ใช้คำว่า Image
2. ถ้าไม่รู้ว่าควรจะใช้คำว่าอะไรในสามคำนี้ให้ใช้คำว่า Image เพราะมีความหมายครอบคลุมทั้งสามคำ
3. เราสามารถใช้ Image และ Picture แทนความหมายรูปภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม แต่ใช้ Photo สำหรับภาพถ้ายจากกล้องถ่ายรูปเท่านั้น

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Image, Picture และ Photo กับการใช้งานกันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]

(credit: Shadi Namrouti)
(photo credit: Gall[email protected] – Gallery on the street – Cracow, Poland)Read More

Image
October 24, 2015

อักษรย่อที่พบบ่อย [ภาษาอังกฤษ]

Image
October 24, 2015

Your กับ You’re ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ]

Image
October 21, 2015

There – Their – They’re ใช้ต่างกันอย่างไร [ภาษาอังกฤษ]