Image

[ภาษาอังกฤษ] Do กับ Make ต่างกันอย่างไร?

February 3, 2015

(photo credit: エン バルドマン – Versus)

Do กับ Make ทั้งสองเป็นคำกริยาที่แปลว่า “ทำ” เหมือนกัน ทำให้เกิดความสับสนเวลาใช้งานขึ้นบ่อยครั้ง

วันนี้เราจะมาเรียนรู้ให้กระจ่างกันว่า จะใช้ Do เมื่อไหร่ และเมื่อไหร่จะใช้ Make กัน

Do Make
เราใช้ Do เมื่อพูดถึง

1. การทำงาน งานต่างๆ

เช่น

Have you done your homework?

I wouldn’t like to do that job.

2. กิจกรรมทั่วไปที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจง

เช่น

Hurry up! I’ve got things to do!

Is there anything I can do to help you?

3. แทนคำกริยาที่มีความหมายชัดเจนของประโยค

เช่น

Do I need to do my hair? (do = brush or comb)

Have you done the dishes yet? (done = washed)

 • to do a favour
 • to do a project
 • to do a test
 • to do an assignment
 • to do an exam
 • to do badly
 • to do business
 • to do damage
 • to do exercise
 • to do good
 • to do harm
 • to do homework
 • to do housework
 • to do nothing
 • to do research
 • to do something
 • to do some letter-writing
 • to do some reading
 • to do some studying
 • to do some writing
 • to do the accounts
 • to do the cleaning
 • to do the dishes
 • to do the ironing
 • to do the laundry
 • to do the math
 • to do the maximum
 • to do the minimum
 • to do the paperwork
 • to do the shopping
 • to do the vacuuming
 • to do time
 • to do work
 • to do your best
 • to do your duty
 • to do your hair
 • to do your nails
 • to do your job
 • to do your makeup
 • to do 50 miles per hour
เราใช้ Make เมื่อพูดถึง

1. แหล่งที่มาของสิ่งของ วัสดุที่ใช้ทำสิ่งของนั้นๆ

เช่น

Wine is made from grapes.

The watches were made in Switzerland

2. อธิบายการกระทำ ความรู้สึก

เช่น

Onions make your eyes water.

You make me happy.

3. แผนการและการตัดสินใจ

4. การพูดและเสียงต่างๆ

5. อาหารและเครื่องดื่ม

 • make a booking
 • make a bundle
 • make a call
 • make a cake
 • make a choice
 • make a comment
 • make a complaint
 • make a compromise
 • make a deal
 • make a decision
 • make a difference
 • make a fire
 • make a fool of yourself
 • make a fortune
 • make a fuss
 • make a habit
 • make a move
 • make a phone call
 • make a point
 • make a presentation
 • make a profit
 • make a promise
 • make a remark
 • make a reservation
 • make a sales call
 • make a sound
 • make a speech
 • make a suggestion
 • make a threat
 • make a visit
 • make amends
 • make an appearance
 • make an appointment
 • make an attempt
 • make an enquiry
 • make an exception
 • make an excuse
 • make an offer
 • make arrangements
 • make believe
 • make friends
 • make fun
 • make changes
 • make corrections
 • make love
 • make money
 • make noise
 • make peace
 • make plans
 • make a profit
 • make progress
 • make sense
 • make someone angry
 • make someone happy
 • make someone mad
 • make someone sad
 • make someone’s day
 • make sure
 • make time
 • make trouble
 • make dinner
 • make lunch
 • make breakfast
 • make a snack
 • make tea / coffee
 • make a mess
 • make a mistake
 • make the bed
 • make time
 • make war

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Do กับ Make และการใช้งานกันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
February 1, 2015

การใช้ have to, supposed to, และ ought to [ภาษาอังกฤษ]

Image
January 25, 2015

[ภาษาอังกฤษ] พูดไม่ออก ฟังไม่ออก คิดไม่ออก พูดว่าอย่างไร?

Image
January 25, 2015

[ภาษาอังกฤษ] 8 คู่วลีที่ทำให้สับสนได้ง่าย