Image

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ will / won’t

June 7, 2015

will และ won’t ถูกใช้บอกเล่าถึงอนาคต โดย will ใช้ในประโยคบอกเล่าทั่วไป ส่วน won’t ใช้ในประโยคปฏิเสธ เช่น

I will be late tomorrow.
John won’t be at the party next Saturday.

เราใช้ will และ won’t ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ใช้เพื่อบอกสันนิษฐาน เช่น
– In the year 2050, people will live under the sea.

2. ใช้เพื่อบอกข้อเสนอหรือสัญญา เช่น
– I’ll buy you a drink.
– John will help you with that box.

3. ใช้เพื่อบอกการตัดสินใจในอนาคตในเวลาเดียวกับตอนพูด เช่น
– Sorry, we don’t have any tea. That’s OK, I’ll have coffee.

กฎการใช้มีดังต่อไปนี้

1. ใช้ Will รูปแบบเดียวกับทุกๆ สรรพนาม
– I will go, you will go, he / she will go, we will go, they will go.

2. ใช้กริยาช่องที่ 1 ตามหลัง will เท่านั้น
You will happy when you hear the news. => You will be happy when you hear the news.

3. สามารถใช้รูปย่อ ‘ll สำหรับสรรพนามได้
– I’ll buy it.
– We’ll be late.
– He’ll be late home today.
– They’ll be delighted.

ยกเว้นสรรนามนั้นเป็นชื่อของบุคคล ไม่สามารถใช้รูปย่อได้
Mark’ll be late. => Mark will be late.

4. สำหรับประโยคคำถาม ให้วาง will ไว้หน้าประธานของประโยค
– Will you buy me a drink?
– Will Tom get the job?

5. คำตอบของประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Will คือ
– Yes, I/you/he/she/he/they/we will
– No, I/you/he/she/he/they/we won’t.

และไม่ใช้รูปย่อในคำตอบ
– Will John be late?
Yes, he’ll. => Yes, he will.

จุดที่มักใช้ผิดบ่อย คือ
1. ชอบลืมวาง will ไว้หน้าประธานในประโยคคำถาม
You will be late? => Will you be late?

2. หลายคนชอบใช้ will ในประโยคบอกเล่าถึงแผนการต่างๆ ที่จริงแล้วจะต้องใช้ going to หรือ present continuous.
I will meet my friends on Friday. => I’m meeting my friends on Saturday.
I will meet my friends on Friday. => I’m going to meet my friends on Saturday.

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การใช้ will / won’t กันไปเรียบร้อย แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]

(photo credit: Carnie Lewis@Flickr – I Will…)Read More

Image
June 3, 2015

[ภาษาอังกฤษ] วิธีการปรุงอาหาร (cook) มีกี่แบบ

Image
May 26, 2015

[ภาษาอังกฤษ] วิธีพูดขอโทษหรือบอกว่าเสียใจ

Image
May 25, 2015

[ภาษาอังกฤษ] ประโยคเงื่อนไข แบบ Zero Conditional