Image

[ภาษาอังกฤษ] การใช้ used to + verb

November 5, 2014

(photo credit: John Shedrick@Flickr – 003A8623)

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ used to ร่วมกับ verb กัน

1. used to + V1
ถ้า used to ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 จะแปลว่า “เคย” ใช้กล่าวถึงสิ่งที่เคยทำในอดีต แต่ปัจจุบันเลิกทำแล้ว

ยกตัวอย่างเช่น
– I never used to get up so late.
– Herbert used to play basketball after school.
– I used to play games everyday.

2. verb to be (is,am,are)/get + used to + N/Ving
ถ้าใช้คำกริยาช่วยกับ used to ตามด้วยคำนามหรือคำกริยา จะแปลว่า “เคยชิน” ใช้กล่าวถึงสิ่งที่เราทำบ่อยๆ จนคุ้นเคย

ยกตัวอย่างเช่น
– They get used to getting on the bus.
– Sheila was not used to having to cook for herself.
– His dog is used to staying home alone all day.

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การใช้ used to ร่วมกับ verb กันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
November 2, 2014

[ภาษาอังกฤษ] สำนวนอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย Get

Image
October 30, 2014

[ภาษาอังกฤษ] คำศัพท์วันฮาโลวีน (Halloween Vocabulary)

Image
October 27, 2014

[ภาษาอังกฤษ] It’s หรือ Its