Image

[ภาษาจีน] คำศัพท์หมวดวิชาการ (学术)

July 31, 2014

วันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับรายวิชาและสาขาวิชาต่างๆ มาเริ่มกันเลย

*คลิกที่ลิ้งค์คำศัพท์เพื่อฟังการออกเสียง

数学 Shùxué mathematics คณิตศาสตร์
科学 Kēxué science วิทยาศาสตร์
化学反应 Huàxué fǎnyìng chemistry เคมี
物理学 Wùlǐ xué physics ฟิสิกส์
生物 Shēngwù biology ชีววิทยา
医科 Yīkē medicine แพทยศาสตร์
牙医 Yáyī dentistry ทันตแพทยศาสตร์
兽医 Shòuyī veterinary medicine สัตวแพทยศาสตร์
会计 Kuàijì accountancy บัญชี
经济学 Jīngjì economics เศรษฐศาสตร์
护理 Hùlǐ nursing พยาบาลศาสตร์
电脑科学 Diànnǎo kēxué computer science วิทยาการคอมพิวเตอร์
法律 Fǎlǜ law นิติศาสตร์
文学 Wénxué literature อักษรศาสตร์
地理 Dìlǐ geography ภูมิศาสตร์
地质学 Dìzhí xué geology ธรณีวิทยา
社会学 Shèhuì xué sociology สังคมวิทยา
政治学 Zhèngzhì xué political science รัฐศาสตร์
哲学 Zhéxué philosophy ปรัชญา
心理学 Xīnlǐ xué psychology จิตวิทยา
考古学 Kǎogǔ xué archaeology โบราณคดี
历史 Lìshǐ history ประวัติศาสตร์
工程 Gōngchéng engineering วิศวกรรมศาสตร์
建筑 Jiànzhú architecture สถาปัตยกรรม

สำหรับวันนี้เราก็ได้เพิ่มเติมคลังคำศัพท์ภาษาจีนของเราไปมากทีเดียว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า. ท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษาจีนยินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]Read More

Image
July 24, 2014

[ภาษาจีน] คำศัพท์หมวดสีสัน (颜色)

Image
July 9, 2014

[ภาษาจีน] การคุยโทรศัพท์ (Phone Calls)

Image
July 3, 2014

[ภาษาจีน] การทักทาย (Greetings)