Image

พูดภาษาอะไรได้บ้าง (ภาษาเยอรมัน)

August 17, 2013

ภาษาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างบุคคล อย่างนั้นเราจำเป็นต้องใช้ภาษาที่เข้าใจตรงกัน
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เราจะมีสำนวนที่ใช้ถามคู่สนทนาอย่างไรว่าพูดภาษาอะไรได้บ้าง
เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

…^^ ประโยคง่ายๆที่ใช้กันบ่อยๆ…>

Welche Sprache sprechen Sie?

เวล์-เกชพรา-เก ชแพร-เกน ซี

แปลว่า คุณพูดภาษาอะไรได้บ้าง (formal)

Welche Sprache sprichst Du?

เวล์-เก ชพรา-เก ชพริกสท์ ดู

แปลว่า คุณพูดภาษาอะไรได้บ้าง (informal)

Ich spreche Deutsch.

อิก ชแพร-เก ด๊อยท์ช

แปลว่า ผม/ฉันพูดภาษาเยอรมัน

Sprechen Sie Deutsch?

ชแพร-เกน ซี ด๊อยท์ช

แปลว่า คุณพูดภาษาเยอรมันไหม (formal)

Sprichst Du Thai?

ชพริกสท์ ดู ไทย

แปลว่า คุณพูดภาษาไทยไหม (informal)

Ja, ein bisschen.

ยา ไอน์ บิส-เช็น

แปลว่า ใช่ นิดหน่อย

Nein, ich spreche nur Englisch.

ไนน์ อิก ชแพร-เก นูร์ เอ็ง-ลิช

แปลว่า ไม่ ผม/ฉันพูดได้แต่ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้ประโยคง่ายๆที่ใช้ถามเพื่อนว่าพูดภาษาอะไรได้บ้างเป็นภาษาเยอรมัน คราวนี้ก็ลองนำประโยค
ที่ได้เรียนไปในวันนี้ไปใช้ถามเพื่อนกันนะค่ะ เรามาติดตามภาษาเยอรมันกันได้ต่อที่
รงเรียนสอนภาษา Ubon Academy ค่ะRead More

Image
August 16, 2013

การถามประเทศและสัญชาติ (ภาษาเยอรมัน)

Image
August 15, 2013

การปฏิเสธ (ภาษาเยอรมัน)

Image
August 13, 2013

สภาพอากาศ (ภาษาเยอรมัน)