Image

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

February 2, 2012

คอร์ส สนทนาสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

เหมาะสำหรับเด็กที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาบ้างแล้ว และค่อนข้างจะมีทักษะด้านภาษามาพอสมควร ซึ่งในด้านการดำเนินการสอนนั้น ก็จะมีอาจารย์คนไทยที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะมาช่วยส่งเสริมการใช้หลักภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง รวมถึงจะคอยช่วยปูพื้นฐานด้านภาษาให้ค่อนข้างชัดเจนและได้ใช้ภาษาได้ถูกหลักมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้ร่วมกับกิจกรรมประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

ระดับชั้น ป.1 – ป.6

– ฝึกทักษะในการพูด และเขียน เป็นประโยคในภาษาอังกฤษ

– ฝึกความรู้ ความเข้าใจ ในการฟัง รวมถึงประโยค คำถาม และ โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

-สามารถเลือกเรียน วันธรรมดา หรือ เสาร์ – อาทิตย์ วันละ 1 ชั่วโมง [ 2 ชั่วโมง /  1 สัปดาห์ ]

จับกลุ่มมาเอง กลุ่มละไม่เกิน 5 คนเท่านั้น หรือ เรียนเดี่ยวRead More