Image

การใช้ have to, supposed to, และ ought to [ภาษาอังกฤษ]

February 1, 2015

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ have to, supposed to, และ ought to กัน

ซึ่งทั้งสามคำนั้นมีความหมายคล้ายคลึงกัน คือ ต้อง,ควรจะ แต่มีเงื่อนไขในการใช้งานที่ต่างกัน ดังต่อไปนี้

1. have to หมายถึงคุณไม่มีทางเลือก คุณต้องทำมัน
ยกตัวอย่างเช่น
John has to go to work everyday.
The students have to study tonight.

2. supposed to หมายถึงภาระหน้าที่ที่คุณควรทำหรือบางอย่างที่บุคคลอื่นคาดหวังให้คุณทำ (อย่าลืมใช้ Verb to be ข้างหน้า supposed to)
ยกตัวอย่างเช่น
Sally is supposed to meet her friend tonight.
All of the employees are supposed to attend today’s meeting.

3. ought to หมายถึงข้อเสนอแนะว่าคุณควรทำอะไรบางอย่าง แต่คุณไม่คิดจะทำมัน
ยกตัวอย่างเช่น
We ought to clean the house tonight.
Phillip ought to help you with your homework.

(จะเห็นความ have to, supposed to, และ ought to เป็นกริยาช่วย จะต้องตามด้วยกริยาหลักเสมอ)

ถัายังงงอยู่กับความแตกต่างที่เล็กน้อยนี้ มาดูตัวอย่างต่อไปนี้

I have to do my homework. : ฉันต้องทำการบ้าน
(If I don’t, will be in trouble.) : ถ้าไม่ทำจะเกิดปัญหา

I am supposed to do my homework. : ฉันควรจะทำการบ้าน
(If I don’t, my teacher will notice that I didn’t do it.) : ถ้าไม่ทำครูจะจับได้ว่าฉันไม่ได้ทำ

I ought to do my homework. : ฉันควรจะทำการบ้าน
(I don’t have to if I don’t want to, but I feel I should do it because I want to do well in the class.) : ฉันไม่ทำก็ได้ถ้าฉันต้องการ แต่ฉันรู้สึกว่าควรทำเพราะฉันต้องการประสบความสำเร็จในชั้นเรียน

สำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การใช้ have to, supposed to, และ ought to กันไปแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้า
สำหรับท่านใดสนใจที่จะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของตัวเอง UBON Academy ของเรามีคอร์สภาษายินดีคอยให้บริการทุกท่านนะขอรับ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-399-2240
Email : [email protected]

(photo credit: ransomtech – Homework)Read More

Image
January 25, 2015

[ภาษาอังกฤษ] พูดไม่ออก ฟังไม่ออก คิดไม่ออก พูดว่าอย่างไร?

Image
January 25, 2015

[ภาษาอังกฤษ] 8 คู่วลีที่ทำให้สับสนได้ง่าย

Image
January 21, 2015

[ภาษาอังกฤษ] ออกเสียงสระ สำเนียงคนอังกฤษ