background

Forum

Image
June 20, 2014

วลี&ประโยคใช้บ่อย 2 ภาษา: อังกฤษ – เยอรมัน หมวดตัวอักษร A

Image
June 16, 2014

7 ภาษาพารวย

Image
March 21, 2014

[ภาษาเยอรมัน] พูดขอโทษ

Image
March 20, 2014

[ภาษาเยอรมัน] คำสันธาน And,Or,But etc.

Image
March 19, 2014

[ภาษาเยอรมัน] จดหมาย

Image
March 18, 2014

[ภาษาเยอรมัน] บอกลา

Image
March 17, 2014

ประโยคภาษาเยอรมัน…สำหรับวัยรุ่น

Image
March 16, 2014

[ภาษาเยอรมัน] ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ

Image
January 14, 2014

คำคมภาษาอังกฤษ …^^

Image
January 12, 2014

พูดภาษาอังกฤษง่ายๆ…แต่ชอบใช้กันผิดๆ