present+simple+tense

present+simple+tense

คอร์สอื่น ๆ


[ภาษาเยอรมัน] มื้ออาหาร (Meals) คำศัพท์ภาษาเยอรมันหมวดมื้ออาหาร

[ภาษาจีน] Yes/No Question หลักไวยากรณ์ภาษาจีนในการตั้งคำถาม Yes/No ด้วย 吗 (ma)

[ภาษาฝรั่งเศส] ทิศทาง (LES DIRECTIONS) คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดทิศทาง

[ภาษาอังกฤษ] Have แปลว่าอะไรบ้าง ความหมายของ Have และตัวอย่างประโยค