Goethe-Zertifikat A1 : Start Deutsch 1

ทำไมต้องสอบ A1


"รัฐบาลเยอรมันได้แก้ไขกฎหมายขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับการย้ายถิ่นฐานเพื่อติดตามคู่สมรสชาวเยอรมัน หรือชาวต่างชาติที่ต้องการจะไปพำนักระยะยาว หรือทำงานในประเทศเยอรมนี โดยกำหนดให้ผู้ย้ายถิ่นฐานต้องแสดงหลักฐานว่าตนมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการยื่นประกาศนียบัตรจากการทดสอบทางภาษาในระดับ A1"

หลักสูตร

มีพื้นฐานด้านตัวอักษรภาษาเยอรมัน สามารถอ่านและออกเสียงได้อย่างชัดเจน สามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ สามารถเข้าใจบทสนทนาและโต้ตอบได้ และสามารถเขียนประโยคสั้นๆ หรือกรอกเอกสารข้อมูลส่วนตัวได้

เป้าหมายของผู้มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1

หลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

#1 ปูพื้นฐาน

เรียนรู้ตัวอักษรในภาษาเยอรมัน ประกอบด้วยการอ่านออกเสียง การสะกดตัวอักษร คำศัพท์พื้นฐานต่างๆ

#2 ฟังอ่านและเขียนให้ถูกต้อง

เริ่มฟังบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น อ่านและจับใจความจากบทความ หรือบทสนทนา ป้ายประกาศต่างๆ ฝึกเขียนและแต่งประโยค เช่น จดหมาย อีเมลล์ หรือกรอกเอกสารแบบฟอร์มข้อมูล เป็นต้น ฝึกพูดแนะนำตนเอง สนทนาโต้ตอบกับผู้อื่น

#3 ติวเข้มเตรียมสอบ

ทดลองทำข้อสอบเสมือนจริงตามที่สถาบันทดสอบกำหนด เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการทำข้อสอบ ก่อนที่จะเข้าสอบจริง

ค่าเรียนรับรองผล

รับประกันสอบผ่าน 100 เปอร์เซนต์***จำนวนชั่วโมงเรียนสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความพร้อมของผู้เรียน

**สำหรับผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดจากทางโรงเรียน

นักเรียนที่สอบผ่าน


คุณ Mookkun, Sasithorn

สอบได้ 73 คะแนน

คุณ Worajit, Amonrat

สอบได้ 68 คะแนน

คุณ Srisuk, Pacaramai

สอบได้ 71 คะแนน

คุณ Kumphol, Wararat

สอบได้ 71 คะแนน

คุณ Penchalee, Paveena

สอบได้ 62 คะแนน

คุณ Inkhaw, Jarunee

สอบได้ 81 คะแนน

คุณ Prachanthon, Napason

สอบได้ 77 คะแนน

คุณ Kaewsawat, Natphatsorn

สอบได้ 60 คะแนน

คุณ Butphonphitchaya, Nitthatcha

สอบได้ 72 คะแนน

คุณ Kalawan, Preeyanut

สอบได้ 65 คะแนน

คุณ Saleesing, Patcharaporn

สอบได้ 68 คะแนน

คุณ Sangtawan, Chuenjai

สอบได้ 88 คะแนน

คุณ Fuerchtenicht, Mingkamon

สอบได้ 81 คะแนน

คุณ Thawinan, Sattra

สอบได้ 69 คะแนน

คุณ Prathumchati, Prasarn

สอบได้ 81 คะแนน

คุณ Jettarach, Kasemsant

สอบได้ 88 คะแนน

คุณ Steffen, Sudawan

สอบได้ 91 คะแนน

คุณ Suku, Sukanya

สอบได้ 71 คะแนน

คุณ Yuajit, Plernpilai

สอบได้ 82 คะแนน

คุณ Stadthaus, Nantawee

สอบได้ 72 คะแนน

คุณ Polyiam, Thitiyaporn

สอบได้ 67 คะแนน

คุณ Sanyarak, Nattharika

สอบได้ 66 คะแนน

คุณ Sitthison, Monruedee

สอบได้ 66 คะแนน

คุณ Phonphoem, Wiphaphorn

สอบได้ 90 คะแนน

เกณฑ์การสอบผ่าน A1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่สอบผ่าน 60 คะแนน

ติดต่อเรา

เพิ่มเพื่อน